+48 45 956 98 79           kontakt@serwiskadra.com
Выбрать страницу

Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności oraz przetwarzania danych osobowych przez Agencję Pracy Tymczasowej Crosspoint sp. z o.o.

I. Informacje Ogólne

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych od początku istnienia naszej Agencji Pracy Tymczasowej była traktowana jako jeden z najistotniejszych aspektów naszej działalności. Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec nowej treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i s sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („RODO”), a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie ?

Dane osobowe oznaczają informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie czy dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie. Do przetwarzania danych osobowych zaliczamy takie czynności jak; przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie oraz niszczenie.

Zastosowanie Polityki prywatności

Zastosowanie polityki prywatności ma miejsce we wszystkich przypadkach, w których Agencja Pracy Tymczasowej Foresight sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe, które zostały pozyskanie zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Wskazujemy również, że Foresight sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, a określonym w art. 13 oraz art. 14 RODO.

Sposób przetwarzania danych

Udzielane przez Foresight sp. z o.o. informacje dotyczące przetwarzania danych mają na celu wskazania Państwu podstawy prawnej przetwarzania danych, określenia podstawowych celów przetwarzania danych oraz określenia sposobów przetwarzania danych. Dokładamy również wszelkich starań, aby za każdym razem wskazać niezbędne informacje każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Danych Osobowych jest Foresight sp. z o.o. Foresight sp. z o.o. (52-019) Wrocław, Brochowska 21, zwany w dalszej części „Administratorem”;

Okres przetwarzania danych

 • Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika oraz w oparciu o umowę o świadczenie określonej usługi, lub też przez okres wskazany przez cele opisane w niniejszym dokumencie;
 • Dane będą przetwarzane przez czas trwania umów o wykonanie usługi świadczonych przez Administratora w szczególności do celów;
  a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie, osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane osobowe będą przechowywane do;

   

  • zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do;
  • prawidłowego przeprowadzenia czynności archiwizacyjnych poprzez ich usunięcie z nośnika danych znajdujących się w siedzibie administratora oraz przeprowadzenia anonimizacji danych osobowych znajdujących się w rejestrach prowadzonych przez Administratora;
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi poprzez przechowywanie odpowiedniej dokumentacji oraz możliwości jej zarówno pobierania jak i wykorzystywania;
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora

  c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej Administratorowi zgody do momentu jej odwołania;

Cookies

W ograniczonym zakresie zbieramy również dane osobowe w sposób automatyczny za pośrednictwem plików cookies, które znajdują się na naszych stronach internetowych. Cookies stanowią pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika lub innym jego urządzeniu mobilnym, w czasie korzystanie przez niego z systemów internetowych. Celem zapisywania plików cookies jest potwierdzenie korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danych stronach internetowych oraz potwierdzenia, iż dany użytkownik widział określone treści w danej witryny internetowej.

Miejsce przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w siedzibie Administratora oraz w innych miejscach, w które związane są z przetwarzaniem danych przez strony internetowe Administratora. Aby uzyskać informację o zakresie przetwarzania danych osobowych oraz prawach osób fizycznych określonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , należy skontaktować się z Administratorem.

Cel podstawowy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia świadczenia przez naszą Agencję, w celach marketingowych oraz statystycznych.

Informacje dodatkowe

Dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora, w sądzie lub działaniach prowadzonych do możliwości działań prawnych wynikających z niewłaściwego przetwarzania danych w ramach usługi. Administrator jest zobowiązany również do ujawnienia danych osobowych na żądanie uprawnionych do tego organów.

Logi Systemowe

Zbieramy również informację dotyczące korzystania z poszczególnych Serwisów przez ich użytkowników oraz ich adresów IP w oparciu o przeprowadzoną analizę logów dostępowych. Informację uzyskane przez nas są wykorzystywane do celów statystycznych, czyli gromadzenia i analizy danych demograficznych oraz odświeżania witryny. Informacje pozyskane przez nas formułowane są w zbiorcze oraz ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Stanowią one zaledwie zwykłe informacje o oglądalności serwisu.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Positive Staff Sp z o.o. zastrzega sobie również możliwość w związku z gromadzonymi informacjami wobec korzystania z jej usług przetwarzania ich w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Wskazuje jednocześnie, iż nie będzie to wywoływać wobec osób fizycznych żadnych skutków prawnych lub mogących wpłynąć w sposób istotny na jej sytuację.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez zamieszczenie naniesionych na stronie zmian. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik lub Kontrahent sprzeciwia się dowolne ze zmian w polityce, musi on zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Agencję oraz Aplikację.

II. Prawa osób fizycznych, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawdo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacje dotyczące takiego przetwarzania;
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lun niekompletne;
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymywania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji, pytań lub zastrzeżeń dotyczących Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o przesłanie maila wraz z opisanym przez Państwa zastrzeżeniem na adres Administratora Ochrony Danych Osobowych.
Osoby, których dane osobowe przetwarzamy przysługuje również prawno wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Możliwość dokonania zmian w Polityce prywatności Agencji Pracy Tymczasowej

Jako Agencja Pracy Tymczasowej zobowiązujemy się do regularnego aktualizowanie naszej Polityki prywatności oraz jej zmiany, gdy okaże się to niezbędne do ochrony prawnej interesów naszych klientów.
Wskazujemy jednocześnie, iż zastrzegamy prawo dokonania zmiany Polityki prywatności w przypadku zamian technologii, przy wykorzystywaniu której przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 25 maja 2018 r.

Kontakt IOD