+48 45 956 98 79           kontakt@serwiskadra.com
Выбрать страницу

Przepisy wstępne

§ 1

Regulamin pracy określa organizację i porządek wewnętrzny w Spółce Foresight spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, a także prawa o obowiązki pracowników i pracodawcy.

§ 2

Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników w tym również osoby będące stronami umów cywilnoprawnych prowadzących do zatrudnienia, bez względu na zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.

§ 3

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zapoznaniu się z Regulaminem pracy. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu pracy, znajduje się w umowie o pracę, która zostanie dołączona do akt osobowych.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie pracy jest mowa o:

 1. Przepisach prawa pracy – oznacza to kodeks pracy oraz przepisy wydane na jego podstawie,

 2. Pracodawcy – oznacza to Spółkę Foresight spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

 3. Pracownik – oznacza to osobę zatrudnioną w Spółkę Foresight spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, na podstawieumowy o pracę / umowy cywilnoprawnej w przypadkach nie określonych wprost osoby jako Zleceniobiorca,

 4. Strony – oznacza łącznie Pracodawcę oraz Pracownika .

 

Organizacja Pracy

§ 5

 1. Siedziba Spółki mieści się w Gdańsku.

 2. Zakład jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000788643

 

Podstawowe obowiązki Pracodawcy i Pracownika

§ 6

 1. Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

  1. Zaznajomić pracowników podejmujących pracę z:

   • Zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy w wyznaczonym stanowisku pracy oraz podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi,

   • Z ustawą o równym traktowaniu,

   • O ryzyku zawodowym,

   • Przepisach bhp oraz przeciwpożarowymi,

   • Przepisami dotyczącymi przestrzegania tajemnicy służbowej,

  2. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

  3. Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenia na ten temat,

  4. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

  5. Prowadzić dokumentację pracowniczą i akta osobowe,

  6. Przyjąć i stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników

  7. Umożliwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

  8. Informować pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaniem prac na danym stanowisku,

 2. Pracodawca zapoznaje pracownika z treścią Regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy oraz każdorazowo na życzenie pracownika. Regulamin pracy znajduje się do wglądu w Biurze Kadr i Płac.

§ 8

W przypadku zawarcia przez Strony umowy o pracę Pracownik zobowiązany jest do:

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie.

 2. Pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, a nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę.

 3. Pracownik ma w szczególności obowiązek:

 1. Przestrzegać ustalonego w zakładzie czasu pracy;

 2. Przestrzegać ustalone w zakładzie porządku i regulaminu pracy;

 3. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przeciwpożarowych;

 4. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, okazywać koleżeński stosunek wobec współpracowników;

 5. Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie i użytkować je zgodnie z przeznaczeniem;

 6. Zachowywać porządek na swoim stanowisku pracy,

 7. Zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a w szczególności; przechowywać dokumenty (narzędzia i materiały) w miejscu do tego przeznaczonym, po zakończeniu pracy odpowiednio zabezpieczyć dokumenty narzędzia i materiały, w szczególności materiały sprzedażowe.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu części kosztów zakwaterowania oraz odzieży roboczej na rzecz Zleceniodawcy, w przypadku konieczności ich zapewnienia.

 2. Zleceniobiorca przysługuje prawo uzyskania bezpłatnego dnia wolnego w przypadku realizacji zleconych czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej w przypadku zawiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcę lub osoby wyznaczonej do kontaktu w terminie 3 dni przed planowanym dniem wolnym.

 3. Zleceniobiorca zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej w przypadku nieobecności przy realizacji zleconych czynności, zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcę lub osoby przez niego wyznaczonej do kontaktu oraz przedstawienia uzasadnionej przyczyny nieobecności.

 4. Zleceniobiorca w przypadku nie zawiadomienia o nieobecności Zleceniodawcę lub nie przedstawienia dowodu na usprawiedliwienie nieobecności zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) naliczanej za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności.

 5. Strony zgodnie postanawiają, iż kara nie zostanie naliczona w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych usprawiedliwiających nieobecność oraz stwarzających przeszkodę w zawiadomieniu Zleceniodawcy o powodach jej zaistnienia, o ile Zleceniobiorca przedstawi potwierdzone dowody wystąpienia zdarzenia.

 6. Zleceniobiorcę obejmuje zakaz nawiązania bezpośredniego, jak również pośredniego zatrudnienia na rzecz podmiotu, wobec którego realizuje czynności w imieniu Zleceniodawcy.

 7. W przypadku złamania zakazu określonego powyżej Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 0/100) na rzecz Zleceniodawcy tytułem zwrotu opłat poniesionych w procesie rekrutacji.

 8. Zleceniobiorca ma prawo do dokonania bezpośredniego lub pośredniego zatrudnienia, w przypadku uzyskania zgody na zawarcie takiego stosunku prawnego udzielonego przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca w przypadku zniszczenia mienia w miejscu zakwaterowania, zobowiązany jest do zwrotu kosztów z tytułu naprawienia szkody. Potrącenie w/w kosztów dokonane zostanie z przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia

 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc tysiące złotych) w przypadku porzucenia realizacji zleconych czynności, bez uprzedniego wypowiedzenia umowy.

§ 9

Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p zgodnie z zawartym stosunkiem pracy jest:

 1. Złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

 2. Rażące niedbałości o powierzony sprzęt oraz materiały sprzedażowe oraz promocyjne;

 3. Nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy, częste spóźnienia się lub samowolne opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia;

 4. Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu innego środka odurzającego albo spożywanie alkoholu lub innego środka odurzającego w miejscu pracy;

 5. Uporczywe naruszanie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych;

 6. Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego do pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem;

 7. Działania lub zachowania uznane w kodeksie pracy za mobbing;

§ 10

Wprowadza się całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu w miejscach świadczenia pracy oraz realizacji zleconych czynność pod groźbą nałożenia kary w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde ustalone złamanie zakazu;

§ 11

Obowiązki pracowników / zleceniobiorców ustalane są każdorazowo przy zawarciu umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Czas Pracy

§ 12

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w siedzibie zakładu lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

§ 13

W przypadku zawarcia przez Strony umowy o pracę obowiązuje następujący system czasu pracy:

Tydzień pracy – od poniedziałku do piątku.

 1. Rozkład czasu pracy ustala pracodawca w oparciu o opracowane oraz przedstawione pracownikom plany sprzedażowe,

 2. Pracownikowi przysługuje 15 minutowa przerwa na spożycie posiłki, wliczona do czasu pracy,

 3. Pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych przysługuje, co godzinę 5 min przerwy, wliczonej do czasu pracy.

§ 15

 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę.

 2. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 nie może być dłużysz niż miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej niż do 3 miesięcy.

 3. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w ust. 1 wymiar czasu pracy:

 1. Pracownic w ciąży,

 2. Pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody

- nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

 

§ 16

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie rozliczeniowym.

§ 17

Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedziele i święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6.00 w tym dniu a godz. 6.00 dnia następnego.

§ 18

 1. Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godz. 21.00 a 7.00. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 2. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

 3. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:

  1. Konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia, środowiska albo usunięcia awarii,

  2. Szczególnych potrzeb pracodawcy,

 4. Praca w godzinach nadliczbowych winna być zlecana na piśmie.

 5. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela wolnego, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny wymiar czasu pracy.

§ 19

Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości oraz zasięgu terytorialnym określonym w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

§ 20

Opuszczenie miejsca pracy lub spóźnienie do pracy usprawiedliwiają ważne przyczyny a w szczególności:

 1. Niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika;

 2. Odsunięcia od pracy na podstawie decyzji lekarza lub inspektora sanitarnego, jeżeli nie można zatrudnić pracownika przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia;

 3. Choroby członka rodziny pracownika, wymagająca osobistej opieki pracownika nad chorym;

 4. Konieczności sprawowania osobistej opieki na zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat;

 5. Konieczności wypoczynku po nocnej podróży służbowej – w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży – jeżeli pracownik podróżował w warunkach uniemożliwiających nocny wypoczynek.

§ 21

 1. Jeżeli pracownik nie może stawić się do pracy, ma obowiązek uprzedzić o tym pracodawcę przed rozpoczęciem pracy (urlop na żądanie).

 2. W razie nieobecności w pracy w innych okolicznościach niż określone w ust. 1 pracownik ma obowiązek zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, w pierwszym dniu nieobecności w pracy, a najdalej w dniu następnym.

 3. O przyczynie nieobecności pracownika może zawiadomić osobiście, telefonicznie, e-mailem, SMS-em lub przez inne osoby.

 4. Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy jak również spóźnienie do pracy, a gdy jest to konieczne – przedstawić odpowiedni dokument, potwierdzający przyczynę nieobecności w terminie 7 dni.

§ 22

 1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

 2. Załatwianie spraw prywatnych, społecznych itp. Powinno odbywać się poza godzinami pracy.

 3. Pracownik może załatwić w godzinach pracy sprawy, o których mowa w ust. 2 jeżeli otrzyma zgodę przełożonego.

 4. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 3 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tylko wtedy, gdy odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

 5. Pracownik może opuścić stanowisko pracy i teren zakładu jak również wstrzymać się czasowo od wykonywania poleceń służbowych powierzonych mu przez pracodawcę, po uprzednim powiadomieniu przełożonego o powstałej konieczności.

 

§ 23

 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy każdego pracownika w przypadku zawarcia przez Strony umowy o pracę.

 2. W przypadku zawarcia umów cywilnoprawnych ewidencja godzin pracy prowadzona jest zgodnie z postanowieniami oraz zakresem czynności w nich określonych.

 3. Karta ewidencji obejmuje pracę w niedziele i święta, porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w dodatkowe dni wolne od pracy. A także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy, inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,

 4. Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji czasu pracy.

§ 24

 1. Zapisy regulaminu odnoszące się do czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace, a opisane w regulaminie w paragrafach opisanych powyżej nie mają zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 2. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych mają zastosowanie normy czasu pracy wynikające z zawartych umów oraz przedstawionych przez harmonogramów czasu pracy przedstawionych przez Klientów na rzecz których realizowane są czynności.

 3. Z czasu jaki potrzebny jest na realizację zleconych czynności sporządzana jest każdego miesiąca ewidencja godzin pracy, z której wynika ilość wypracowanych godzin czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Dyscyplina pracy

§ 25

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

 

§ 26

 1. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

 2. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowy.

§ 27

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy są:

 1. Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

 2. Decyzja właściwego Państwowej Inspektora Sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakażonych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

 3. Oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadnionych konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

 4. Imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnych obowiązku.

 5. Oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w czasie uniemożliwiającym odpoczynek nocny.

 6. Urlop na żądanie.

§ 28

Pracodawcy przysługuje prawo kontroli trzeźwości pracownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia stawienia się przez Pracownika do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

 

 

 

Kary porządkowe

§ 29

 1. Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się w szczególności;

  1. Nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,

  2. Opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia,

  3. Zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,

  4. Wykonywanie na terenie zakładu pracy prac niezwiązanych z zadaniami zakładu,

  5. Złe lub niedbałe wykonywanie pracy, uszkodzenie narzędzi, urządzeń materiałów sprzedażowych oraz promocyjnych powierzonych pracownikowi,

  6. Niewłaściwy stosunek do przełożonego, pracowników, podwładnych i klientów,

  7. Stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym, spożywania alkoholu na terenie zakładu oraz wnoszenie alkoholu na teren zakładu pracy, jak również stosowanie opisanych sytuacji wykonując zadania służbowe poza terenem zakłady pracy.

  8. Działania lub zachowania noszące znamiona działań mobbingowych,

 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy oraz realizując działania sprzedażowe, łamania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Pracodawca może stosować:

  1. Karę upomnienia,

  2. Larę nagany

  3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, brak dbałości o powierzone Pracownikowi przez Pracodawcę materiały sprzedażowe oraz promocyjne – Pracodawca może również stosować karę pieniężną, w szczególności karę za utratę lub zniszczenie materiałów sprzedażowych lub promocyjnych.

 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przysługującego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrącenia.

 4. Wypływy z kar pieniężnych przeznaczona się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 30

 1. Kary nie można zastosować po upływie 2 tygodni od dnia, gdy przełożony dowiedział się o naruszeniu obowiązki pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od chwili, gdy pracownik dopuścił się tego naruszenia.

 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 3. Pracownik odpowiada bez ograniczeń za powierzone mu materiały sprzedażowe i promocyjne.

§ 31

 1. Karę stosuje Prezes Zarządu lub inna osoba przez niego umocowana i zawiadomią o tym pracownika na piśmie, informując o możliwość wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma składa się w aktach osobowych pracownika.

 2. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu, pracownik może wnieść sprzeciw. O odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Prezes Zarządu. Jeżeli sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia, oznacza to, że został uwzględniony.

 3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika.

 4. Uwzględnienie osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu, Prezes Zarządu może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.

 5. Wysokość kary pieniężnej, tryb nakładania kary porządkowej oraz zasady zatarcia kary są uregulowane w kodeksie pracy.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 32

 1. Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z działem X kodeksu pracy i rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. sr 129, poz. 844 ze zm.).

 2. Pracodawca przeszkala każdego przyjmowanego pracownika w zakresie ogólnych zasadach przepisów bhp na stanowisku, na którym pracownik został zatrudniony.

 3. Przeszkolony pracownik składa pisemne oświadczenie w tej sprawie, które dołącza się do jego akt pracowniczych.

§ 33

 1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik jest kierowany przez pracodawcę na wstępne badania lekarskie.

 2. W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnych.

 3. Badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

§ 34

 1. Gdy pracownik zauważy barki w materiałach sprzedażowych lub promocyjnych jak również w urządzeniach ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.

 2. Gdy pracownik uległ wypadkowi na terenie zakładu pracy, lub realizując czynności związane ze świadczeniem pracy, a jego stan zdrowia na to pozwala – powinien niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu przełożonego.

 3. Każdy pracownik, który zauważył wypadek, powinien niezwłocznie zawiadomić o nim pracodawcę.

§ 35

 1. Pracownik ma obowiązek stosować się do zarządzeń zakazujących lub ograniczających palenie tytoniu.

 2. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania reżimy sanitarnego w związku z obostrzeniami ogłoszonymi przez organy rządowego, jak również zarządzeniami wewnętrznymi pracodawcy związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

 3. Pracownicy winni przestrzegać ustalonych oraz wprowadzonych w zakładzie pracy przepisów sanitarnych przeciwdziałających COVID-19.

 4. W przypadku nieprzestrzegania przepisów sanitarnych pracownicy podlegają karze porządkowej określonej w § 31 rzeczonego Regulaminu pracy.

 

 

 

§ 36

Urlopy wypoczynkowe i zwolnienie od pracy

W przypadku umów o pracę:

 1. Pracownik ma prawo do corocznego płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, Wymiar i zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego określa kodeks pracy.

 2. Pracownik nie może zrzec się praca do urlopu.

 3. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach. Przynajmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 4. Przed terminem rozpoczęcia urlopu pracownika ma obowiązek złożyć bezpośredniemu przełożonemu wniosek urlopowy.

 5. Bezpośredni przełożony przekazuje wniosek urlopowy z akceptacją pracownikowi, a jego kopię załącza do akt osobowych.

 6. Na polecenie bezpośredniego przełożonego, przed rozpoczęciem urlopu, pracownik jest zobowiązany przekazać niezbędne informacje, dokumenty i przedmioty osobie, która będzie go zastępować.

 7. W wyjątkowych okolicznościach, które nie były znane w chwili rozpatrywania wniosku urlopowego, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Pracodawca ponosi koszty związane z odwołaniem pracownika z urlopu.

 

§ 37

 1. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym w wymiarze nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym.

 2. Pracownik możliwie jak najwcześniej zgłasza na piśmie żądanie udzielenia urlopu bezpośredniemu przełożonemu.

 3. Pracownik powinien potwierdzić na piśmie wykorzystanie urlopu na żądanie.

§ 38

 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

 2. Przy udzieleniu urlopu bezpłatnego na okres dłuższy niż 3 miesiące pracownik zawiera z pracodawcą porozumienie określające przypadki, w których pracodawca może odwołać pracownika z urlopu.

§ 39

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 – ty przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem praca do wynagrodzenia.

§ 40

 1. Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 2. Zwolnienie okolicznościowe przysługuje w następującym wymiarze:

  1. 1/2 dni – z powodu ślubu pracownika, urodzenia dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy pracownika.

  2. 1/2 dni – z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściów, dziadków oraz innych osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.

 3. Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się jako wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

 

 

Wypłata wynagrodzenia

§ 41

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

 1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Do wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się.

  1. Odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związki z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

  2. Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

 3. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wypłata wynagrodzenia nastąpi do 20 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego na rachunek wskazany w umowie.

§ 42

 1. Wypłata wynagrodzenia następuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy pracownika. Koszty przesyłki obciążają Pracodawcę, chyba że Strony postanowią inaczej.

 2. Pracodawca obowiązany jest udostępnić pracownikowi dokumentację płacową

 

Przepisy końcowe

§ 43

Regulamin pracy został ustalony na czas nieoznaczony i może być zmieniony przez Pracodawcę.

 

§ 44

Regulamin pracy obowiązujący w Spółce, a także inne przepisy wewnętrzne dotyczące warunków zatrudnienia dostępne są do wglądu pracowników w biurze zarządu.

 

§ 45

Regulamin został podpisany przez zarząd i wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2022 r.Formularz zgłoszeniowy

✓ Numer telefonu jest poprawny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Foresight Sp z o.o. we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych: kontakt@serwiskadra.com

SERWIS KADRA
AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ
DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.
DANE FIRMY:
Crosspoint sp. z o. o.
NIP 9571156680
KRS 0001029211
REGON 524938232
TELEFON: +48 45 956 98 79
MAIL: kontakt@serwiskadra.com
praca@serwiskadra.com
Klonowa 1
80-264 Gdańsk